JÁTÉKSZABÁLYZAT

Általános Nyereményjáték Szabályzat

A Ferbelt® Dog Food Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzata ("ÁNYSZ")

1. A Ferbelt Dog Food Kft. célja

A Ferbelt Dog Food Kft.-nek az elsődleges célja az, hogy a termék vásárlói és termék iránt érdeklődő leendő vásárlói a lehető legszélesebb körben egyenlő eséllyel vehessenek részt és nyerhessenek a FERBELT Dog Food Kft.  által szervezett és lebonyolított játékokban ("Játék").

2. Részvételi feltételek

2.1 Általános feltételek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki megfelel a jelen ÁNYSZ-ben foglaltaknak. A FERBELT Dog Food Kft. által szervezett Játékban nem vehetnek részt a FERBELT Kft.  alkalmazottai, illetve a társasággal tartós megbízási jogviszonybanálló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai.

2.2 Előfeltételek

A Játékában való részvételnek előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen, a játékfelhívásban foglaltaknak megfelelően a Játékban megadott online felületen regisztráljon és/vagy az adott játékfelhívásban meghatározásra kerülő egyéb módon a Játékba bekerüljön. Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni (Pl.: kérdés helyes megfejtése esetén a helyes választ adó; az aki

tizedikként telefonál, akit közjegyző jelenlétében a játékosok közül kisorsolnak, stb.).

Amennyiben az adott Játék feltételeiből vagy jellegéből más nem következik, nyertesnek azt kell tekinteni, aki a Rádió adásában személyében telefonon elérhető, és az általa megadott elérhetőségi adatok alapján a Játék nyerteseként megszólaltatható. Amennyiben a hallgatóaz általa megadott elérhetőségeken adásban bármely okból nem szólaltatható meg, a Rádió jogosult más olyan hallgatót nyertesként megjelölni, aki a játékfelhívásban megadott feltételek szerint az első nyertes jelen pont szerinti Játékból történő kiesése eseténnyertesnek tekinthető és adásban az általa megadott elérhetőségen megszólaltatható.

2.3 Szükséges adatok

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a Játékba kerüléskor a Rádió munkatársának adáson kívül megadja nevét, telefonszámát, online játék esetén nevét és e- mail címét. A megadott adatokat a Rádió munkatársa jogosult visszahívással ellenőrizni.

Amennyiben a játékos nyer, úgy a Rádió munkatársának meg kell adnia lakcímét, illetőleg amennyiben nyereményét nem a lakóhelyére kéri kézbesíteni, úgy a kézbesítés címét, továbbá rendezvényre történő belépő sorsolása esetén valamely azonosító okmányának számát.

Magyarországi lakóhellyel nem rendelkező játékos köteles belföldi kézbesítési megbízottat meghatalmazni, a nyeremény átvétele céljából. A Rádió semmilyen felelősséget nem vállal a nem megfelelően megadott adatokkal kapcsolatban felmerült szállítási, kézbesítési sikertelenségért, vagy a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért.

A játékos a Játékba való jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a Rádió a Játékba való adatait a Játék lebonyolítása során a jelen ÁNYSZ szerint kezelje és felhasználja, ez ahozzájárulás a Játékban való részvétel feltétele. A Rádió jogosult a nyertesek nevét adásban közölni, illetőleg nevüket honlapján és online Játék esetén Facebook oldalán feltüntetni. A Játékban való részvétellel a játékos hozzájárul, hogy a Rádió a részére reklámanyagok továbbítása, rádiós teszteken, Játékokon való részvételre történő felhívás érdekében a jövőben megkeresse. Ebből a célból Rádió a Játékos alábbi személyes adatait: név, születési év, irányítószám, iskolai végzettség, e-mail cím az alábbi célból kezelje. Amennyiben játékos a Játékra való jelentkezés során kijelenti, hogy jelen pont szerinti adatainak kezeléséhez afenti célból nem járul hozzá, az nem jelenti a nyereményre való jogosultságának elvesztését.

A Rádió a jelen pont szerinti személyes adatokat kizárólag Favorit Masters Kft. (1152Budapest, Szentmihályi út 167-169.) részére továbbíthatja.

2.4 A Játékban való részvétel további feltételei az alábbiak:> egy személy 60 napon belül egyszer nyerhet;

> ugyanabban a Játékban nem lehet nyertes az, aki az adott Játékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban

és/vagy azonos lakcímen él;
> nem válhat nyertessé a játékos a 2.5 pontban meghatározott Nyereményszünetideje alatt.

Az első pont vonatkozásában egy Játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egyJáték több napon át tart. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ág beli rokon, azörökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes

ág beli rokona és testvére és a testvér házastársa. Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. Azonos lakcím alatt értendő a nyertes lakcímével azonos lakhely vagy tartózkodási hely (ideértve az emelet és ajtószámazonosságát is).

2.5 A Nyereményszünet

Nyereményszünet időtartama a nyeremény értékének függvényében az alábbi módon kerül meghatározásra:

➢ 300.001,- forint feletti értékű nyeremény esetén hat hónap;
➢ 50.001 - 300.000,- forint közötti értékű nyeremény esetén három hónap;➢ 50.000 forint alatti értékű nyeremény esetén egy hónap.

A Rádió munkatársai és/vagy a műsorvezetői az adásba kerülést megelőzően és/vagy az adásban jogosultak meggyőződni arról, hogy a játékos az ÁNYSZ feltételeinek megfelel-e.

Amennyiben a játékos valótlan információkat adott meg, avagy az információk valódiságával kapcsolatban a Rádió munkatársai és/vagy műsorvezetői részéről indokolt aggály merül fel, és ez a műsorba kerülést követően derül ki, úgy a játékos a nyereményre nem jogosult. Errőla játékost a Rádió telefonon, emailben vagy postai úton tájékoztatja. Amennyiben a nyertes igazolni tudja, hogy az ÁNYSZ szerint jogosult a nyereményre, úgy a Rádió köteles a nyereményt öt munkanapon belül saját költségén eljuttatni.

3. Kapcsolatfelvétel, illetve a nyeremény kézbesítése3.1 Kapcsolatfelvétel

A nyertessel való kapcsolatfelvétel a Játék lezárását követő öt munkanapon belül történik meg, a Rádió telefonon, emailben vagy postai úton tájékoztatja a Játékost.

3.2. Kézbesítési feltételek

A nyereményeket a Rádió legkésőbb a Játék lezárását követő egy hónapon belül kézbesíti anyertes által az ÁNYSZ 2.3 pontja szerint megadott névre és címre. A kézbesítést a Rádió egyszer kísérli meg. Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, erről értesítik a nyertest, aki a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át nyereményét előre egyeztetett időpontban a Rádió székházában (1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.). A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

3.3. További feltételek

A tizennyolc éven aluli nyertesek nyereményeiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik át. Amennyiben a Játék során a nyertes kiválasztása sorsolás útján történik, a Rádió pótnyertes(eket) sorsol ki. Ha a nyertes nem felel meg akár az ÁNYSZ, akár egy meghatározott játék egyedi játékszabályzatában foglalt, vagy a Játékra vonatkozó egyéb

feltételeknek, illetve a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem veszi át, a nyereményt a pótnyertes(ek) kapják, amennyiben megfelel(nek) a Játék feltételeinek.

4. Egyéb rendelkezések

4.1 A Játékban való részvétel teljesen költségmentes, azzal, hogy a Rádió a részvétel költségeit nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Játékosok saját maguk viselik. A nyeremény a nyertes nevére szól, másra kizárólag az adott játék szervezőjének hozzájárulásával ruházható át, ki nem cserélhető, pénzre nem váltható.

4.2 A Rádió nem vállal felelősséget a nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Rádióval szemben nem érvényesíthetők.

4.3 A Rádió Általános Nyereményjáték Szabályzata bárki által megtekinthető a Rádió székhelyén (1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.) és a Rádió honlapján(www.rockfm958.hu).

4.4 A játékos tudomásul veszi, hogy a Rádió adásába történő betelefonálással és ezáltal a Játékban való részvétellel a Rádió ÁNYSZ-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos az ÁNYSZ elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2.3 pontja szerint megadott adatait a Rádiómunkatársai rögzítsék. A Rádió a játékos adatait célhoz kötötten, kizárólag a Játékban való részvétellel összefüggésben, valamint az ÁNYSZben, és az egyedi játékra vonatkozó részvételi feltételekben foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a nyeremények átadása céljából használhatja fel. A játékos az adataival az EU általános adatvédelmi rendeletének előírásai szerint jogosultrendelkezni. A Favorit Masters Kft. a Játék befejezését, illetőleg a nyeremények átadását követő 60 nap elteltével a játékosok adatait - a 2.3. pontban foglaltakra figyelemmel - törli adatbázisából. A Favorit Masters Kft. a Játékosok személyes adatainak védelme során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az elektronikus kereskedelmiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Eker. tv.") rendelkezéseinek megtartásával jár el.

Adatkezelő adatai: Favorit Masters Kft. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.;nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg. 01-09-290743.

A játékos kifejezetten elfogadja a Favorit Masters Kft. azon kikötését, amely szerintamennyiben a Rádió műsorszolgáltatási joga megszűnne, akkor a műsorszolgáltatási jog megszűnése előtt kihirdetett, de még nem kézbesített, továbbá a játékosnak a műsorszolgáltatási jog megszűnése előtt átadott/kézbesített, azonban a műsorszolgáltatási jog megszűnése után esedékes, illetve felhasználható nyereményre való jogosultsága a műsorszolgáltatási jog megszűnésének napjával megszűnik, amely megszűnést a Felek úgytekintenek, hogy a nyereményre való jogosultság egyik félnek sem felróható okból lehetetlenült, és a játékos a nyeremény fenti okból történő lehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb igényt a FavoritMasters Kft.-vel szemben nem érvényesíthet.

4.6. A jelen Játékban való részvételnek a játékosok részéről nem feltétele pénz és/vagy tét fizetése vagy vagyoni érték nyújtása a Favorit Masters Kft. és/vagy a Lebonyolító részére, illetve a Favorit Masters Kft. és/vagy a Lebonyolító bármely szolgáltatásának igénybevétele, így a Játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényszerinti szerencsejátéknak, ajándéksorsolásnak, fogadásnak, távszerencsejátéknak.

4.7 A Favorit Masters Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁNYSZ-t egyoldalúan módosítsa. A jelen ÁNYSZ 2017. január 1-től hatályos és visszavonásig érvényes. Amennyiben a jelen ÁNYSZ bármely pontja érvénytelen lenne, az nem érinti az ÁNYSZ többi pontjának az érvényességét. A jelen ÁNYSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Eker. tv., a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Sok szerencsét kívánunk kedves hallgatóinknak a Rock FM játékaihoz!